Siç mund ta shihni në figurë, futni menteshën e hekurudhës në kanalin e hekurudhës.

 


Rregulloni menteshat në intervale prej 50 deri në 60 cm.

 


Më pas fiksoni menteshat me vida dhe kunja në mur, fillimisht në fillim dhe në fund të shiritit.

 


Më pas mbyllni shinën në menteshat dhe varni grepin e varëses në grepin e shinës. Pasi të keni varur rripin, lidhni atë.

 


Pasi të keni rregulluar grepin në lartësinë e duhur, varni grepin e fotografisë suaj në anën e varur të varëses.

 

Shkoni SISTEMIN HEKURUDHOR ME MENRA