1. Anët

Kjo Marrëveshje është nënshkruar ndërmjet palëve të mëposhtme brenda kuadrit të termave dhe kushteve të mëposhtme.

 1. 'BLERËS'; (në tekstin e mëtejmë “BLERËS” në kontratë)

 

 1. 'SHITET'; (në tekstin e mëtejmë "SHITES" në kontratë)

EMER MBIEMER:

ADRESË:

Me pranimin e kësaj kontrate, BLErësuesi bie dakord paraprakisht që ai/ajo do të jetë i detyruar të paguajë çmimin e porosisë dhe tarifën e transportit nëse ai/ajo e miraton porosinë.

 1. T ANIME është ndezur

Në zbatimin dhe interpretimin e kësaj kontrate, kushtet e shkruara më poshtë do të shprehin shpjegimet me shkrim ndaj tyre.

MINISTRI: Ministri i Doganave dhe Tregtisë,

MINISTRIA: Ministria e Doganave dhe Tregtisë,

LIGJ: Ligji Nr. 6502 për Mbrojtjen e Konsumatorit,

RREGULLORE: Rregullorja e kontratave në distancë (RG: 27.11.2014 / 29188)

SHËRBIMI: Subjekti i çdo transaksioni konsumator, përveç ofrimit të mallrave të kryera ose të zotuara për t'u bërë për një tarifë ose përfitim,

SHITES: Kompania që vepron në emër ose për llogari të konsumatorit që ofron ose ofron mallra brenda fushës së aktiviteteve të tij tregtare ose profesionale,

BLERËS: Personi real ose juridik që blen, përdor ose përdor një mall ose shërbim për qëllime tregtare ose joprofesionale,

FAQJA: Faqja e internetit e SHITESIT,

PALË ORGANIZUESE: Personi real ose juridik që kërkon një mall ose shërbim në faqen e internetit të SHITESIT,

PALET: SHITES dhe BLERES,

KONTRATA: Kjo kontratë e lidhur ndërmjet SHITESIT dhe BLErësit,

MALLRAT: I referohet mallrave të luajtshme që i nënshtrohen blerjeve dhe softuerit, audio, video dhe mallra të ngjashme jomateriale të përgatitura për përdorim në mjedis elektronik.

 1. SUBJECT

Kjo Marrëveshje rregullon të drejtat dhe detyrimet e palëve në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 6502 për Mbrojtjen e Konsumatorëve dhe Rregullores për Kontratat në Distancë në lidhje me shitjen dhe dorëzimin e produktit, kualifikimet e të cilit janë dhënë më poshtë, dhe çmimin e shitjes, të cilin BLErësi e ka porositur në mënyrë elektronike nëpërmjet faqes së internetit të SHITESIT.

Çmimet e listuara dhe të shpallura në faqe janë çmimi i shitjes. Çmimet dhe premtimet e shpallura janë të vlefshme deri në përditësimin dhe ndryshimin. Çmimet e shpallura për një periudhë janë të vlefshme deri në fund të periudhës së specifikuar.

 1. INFORMACION I SHITESIT

titull

Adresa

Telefon

faks

Email

 1. INFORMACION PËR BLERËSIN

Personi që do të dorëzohet

Adresa e dorëzimit

Telefon

faks

Email/emri i përdoruesit

 1. TË DHËNAT E PERSONIT TË POROSIT

Emri / Mbiemri / Titulli

Adresa

Telefon

faks

Email/emri i përdoruesit

 1. LËNDA E KONTRATËS INFORMACION PËR PRODUKTIN / PRODUKTET
 2. Karakteristikat kryesore (lloji, sasia, marka / modeli, ngjyra, numri) të Mallrave / Produktit / Produkteve / Shërbimit publikohen në faqen e internetit të SHITESIT. Nëse fushata organizohet nga shitësi, mund të ekzaminoni tiparet bazë të produktit gjatë fushatës. Ai është i vlefshëm deri në datën e fushatës.

7.2. Çmimet e listuara dhe të shpallura në faqe janë çmimi i shitjes. Çmimet dhe premtimet e shpallura janë të vlefshme deri në përditësimin dhe ndryshimin. Çmimet e shpallura për një periudhë janë të vlefshme deri në fund të periudhës së specifikuar.

7.3. Çmimi i shitjes së mallrave ose shërbimeve objekt i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat, tregohet më poshtë.

 

Përshkrimi i produktit Njësia Çmimi Njësi Nën Total

(me TVSH)

Shuma e transportit

Total:

 

Mënyra dhe plani i pagesës

Adresa e dorëzimit

Personi që do të dorëzohet

Adresa e faturimit

Data e porosisë

Data e dorëzimit

Metodat e dërgesës

 

7.4. Tarifa e transportit, e cila është kostoja e transportit të produktit, do të paguhet nga BLERËSI.

 1. INFORMACION I FATURËS

Emri / Mbiemri / Titulli

Adresa

Telefon

faks

Email/emri i përdoruesit

 

 

 1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

9.1. Blerësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se ka lexuar informacionin paraprak në lidhje me cilësitë bazë të produktit që i nënshtrohet kontratës, çmimin e shitjes dhe formën e pagesës, si dhe dorëzimin në faqen e internetit të SHITESIT, si dhe ka dhënë informacionin e nevojshëm. konfirmim në mjedisin elektronik. Marrësi; Ai konfirmon, deklaron dhe merr përsipër se ka marrë adresën që duhet t'i jepet BLERËSIT nga SHITESIT përpara lidhjes së kontratës së shitjes në distancë, veçoritë bazë të produkteve të porositura, informacionin e pagesës dhe dërgesës në mënyrë korrekte dhe të plotë.

9.2. Çdo produkt që i nënshtrohet kontratës i dorëzohet personit dhe/ose organizatës në adresën e treguar nga BLERËSI ose BLERËSI brenda periudhës së specifikuar në seksionin e informacionit paraprak të faqes së internetit, në varësi të distancës së BLERËSIT, me kusht që të mos kalojnë afatin ligjor prej 30 ditësh. Nëse produkti nuk mund t'i dorëzohet blerësit brenda kësaj periudhe, BLErësi rezervon të drejtën të zgjidhë kontratën.

9.3. Shitësi kryen produktin që i nënshtrohet kontratës plotësisht, në përputhje me kualifikimet e përcaktuara në porosi, dhe nëse ka, dokumentet e garancisë, manualet e përdorimit me informacionin dhe dokumentet e kërkuara nga biznesi, në përputhje me rregulloret ligjore, në në përputhje me rregulloret ligjore, në përputhje me parimet e integritetit dhe integritetit. pranon, deklaron dhe merr përsipër të veprojë, të ruajë dhe të rrisë cilësinë e shërbimit, të tregojë vëmendjen dhe kujdesin e nevojshëm gjatë kryerjes së punës, të veprojë me kujdes dhe largpamësi.

9.4. Shitësi mund të ofrojë një produkt të ndryshëm me cilësi dhe çmim të barabartë duke informuar BLErësin dhe duke marrë pëlqimin e qartë përpara se të skadojë detyrimi kontraktual i ekzekutimit.

9.5. Nëse SHITETRI nuk mund të përmbushë detyrimet e tij kontraktuale në rast se përmbushja e produktit ose shërbimit të porosisë bëhet e pamundur, shitësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të njoftojë me shkrim konsumatorin brenda 3 ditëve nga data e mësimit të tij dhe do të kthehet. çmimi total për BLErësin brenda 14 ditëve.

9.6. BLERËSI pranon, deklaron dhe merr përsipër që ai/ajo do të konfirmojë këtë Marrëveshje në mënyrë elektronike për dorëzimin e produktit që i nënshtrohet Kontratës dhe detyrimi i SHITËSIT për të dorëzuar produktin që i nënshtrohet kontratës do të pushojë nëse çmimi i produktit i nënshtrohet kontrata nuk paguhet dhe/ose anulohet në të dhënat bankare.

9.7. Në rast se çmimi i produktit të kontratës nuk i paguhet shitësit nga banka ose institucioni financiar përkatës si rezultat i përdorimit të padrejtë të kartës së kreditit të blerësit nga persona të paautorizuar pas dorëzimit të produktit kontraktual në person dhe/ose institucion në adresën e treguar nga BLErësi ose BLErësi. Ai pranon, deklaron dhe merr përsipër se do t'ia kthejë atë SHITESIT brenda 3 ditëve me shpenzimet e transportit.

9.8. SHITESI pranon, deklaron dhe merr persiper se ai/ajo nuk do ta njoftoje BLERESIN nese ai/ajo nuk mund te dorezoje produktin qe eshte objekt i kontrates brenda afatit te caktuar per shkak te kushteve te fuqise madhore sic eshte zhvillimi i paleve qe jane pertej vullnetit te palët, të paparashikuara dhe duke i penguar palët të përmbushin borxhet e tyre. BLErësi ka gjithashtu të drejtën të kërkojë nga SHITësi që të anulojë porosinë, të zëvendësojë produktin që i nënshtrohet kontratës me ekuivalentin e tij dhe/ose të shtyjë periudhën e dorëzimit deri në zhdukjen e situatës së pengesës. Në rast se porosia anulohet nga blerësi, shuma e produktit i paguhet atij në para dhe paraprakisht brenda 14 ditëve. Në pagesat e bëra nga BLERËSI me kartë krediti, shuma e produktit kthehet në bankën përkatëse brenda 14 ditëve pas anulimit të porosisë nga BLErësi. BLERËSIT mund t'i duhen 2 deri në 3 javë për të pasqyruar shumën e kthyer në kartën e kreditit nga SHITËSI në llogarinë BLERËS nga banka, pasi kjo shumë pasqyrohet në llogaritë e BLErësit pas kthimit të kësaj shume në bankë, BLErësi mund të pranon, deklaron dhe merr përsipër se nuk mund të mbajë përgjegjësi.

9.9. Komunikimi, marketingu, njoftimi dhe komunikimi përmes letrës, postës elektronike, SMS, telefonatës dhe mjeteve të tjera përmes adresës, adresës së postës elektronike, linjave telefonike fikse dhe celulare dhe informacioneve të tjera të kontaktit të specifikuara nga SHITES në formularin e regjistrimit në faqe. ose përditësuar prej tij. ka të drejtë të kontaktojë blerësin për qëllime të tjera. Duke pranuar këtë marrëveshje, blerësi pranon dhe deklaron se shitësi mund të angazhohet në aktivitetet e komunikimit të lartpërmendura.

9:10. Blerësi do të inspektojë mallrat/shërbimet që i nënshtrohen kontratës përpara se të marrë; gërvishtjet, ambalazhet e thyera, të grisura etj. nuk do të marrin mallra/shërbime të dëmtuara dhe me defekt nga kompania e ngarkesave. Mallrat/shërbimet e dorëzuara do të konsiderohen të padëmtuara dhe të paprekura. Mbrojtja e kujdesshme e mallrave/shërbimeve pas dorëzimit i takon BLERËSIT. Nëse do të përdoret e drejta e tërheqjes, mallrat/shërbimet nuk përdoren.

9:11. Në rast se BLErësi dhe mbajtësi i kartës së kreditit të përdorur gjatë porosisë nuk janë i njëjti person ose përpara se produkti t'i dorëzohet BLERËSIT, nëse zbulohet deficiti i sigurisë në lidhje me kartën e kreditit të përdorur në porosi, shitësi duhet të japë identitetin dhe detajet e kontaktit të mbajtësit të kartës së kreditit, deklaratën e kartës së kreditit të përdorur në porosinë e muajit të kaluar. ose mbajtësi i kartelës mund të kërkojë nga banka që të paraqesë letrën që tregon se karta e kreditit i përket atij. Porosia do të ngrihet derisa BLErësi të japë informacionin/dokumentet që i nënshtrohen kërkesës, dhe nëse kërkesat e përmendura nuk plotësohen brenda 24 orëve, SHITESI ka të drejtë të anulojë porosinë.

9:12. BLERËSI deklaron dhe merr përsipër se informacionet personale dhe të tjera të dhëna nga SHITËSI kur regjistrohen në faqen e internetit të SHITËSIT janë të vërteta dhe se shitësi do të kompensojë menjëherë të gjitha dëmet për faktin se ky informacion është në kundërshtim me faktin, njoftimin e parë të SHITESIT, me para në dorë dhe paraprakisht.

9:13. Blerësi pranon dhe merr përsipër të respektojë dispozitat e rregulloreve ligjore dhe të mos i shkelë ato gjatë përdorimit të faqes së internetit të SHITESIT. Përndryshe, të gjitha detyrimet ligjore dhe penale që do të lindin do ta detyrojnë BLErësin tërësisht dhe ekskluzivisht.

9:14. Blerësi nuk mund të përdorë faqen e internetit të SHITËSIT në asnjë mënyrë për të prishur rendin publik, për të cenuar moralin publik, për të shqetësuar dhe ngacmuar të tjerët, për të shkelur të drejtat materiale dhe morale të të tjerëve. Përveç kësaj, anëtari nuk mund të ndërmarrë veprime për të parandaluar ose detyruar të tjerët të përdorin shërbimet (spam, virus, kalë trojan, etj.).

9:15. Lidhjet me faqet e tjera të internetit dhe/ose përmbajtje të tjera në pronësi dhe/ose operuar nga palë të tjera të treta mund të lidhen nëpërmjet faqes së internetit të SHITESIT. Këto lidhje janë vendosur për t'i ofruar lehtësi orientimit BLERSIT dhe nuk mbështesin asnjë faqe interneti ose personin që operon sitin dhe nuk përbëjnë asnjë garanci për informacionin e përfshirë në uebsajtin e lidhur.

9:16. Anëtari që shkel një ose më shumë nga nenet e renditur në këtë kontratë është penalisht dhe ligjërisht përgjegjës për këtë shkelje dhe do ta mbajë SHITESIN të lirë nga pasojat ligjore dhe penale të këtyre shkeljeve. Gjithashtu; Për shkak të kësaj shkeljeje, shitësi rezervon të drejtën të kërkojë dëmshpërblim në rast se ngjarja kalon në fushën ligjore, pasi marrëveshja e anëtarësimit ndaj anëtarit nuk respektohet.

 1. E DREJTA E TERHEQJES

10.1. MARRËS; Në rast se kontrata në distancë lidhet me shitjen e mallit, brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga data e dorëzimit të produktit tek vetja ose personi/organizata në adresën e treguar, mund të përdorë të drejtën për t'u tërhequr nga kontrata. duke refuzuar mallin pa marrë përsipër asnjë përgjegjësi ligjore dhe penale dhe pa dhënë asnjë arsye. Në kontratat në distancë për ofrimin e shërbimit, kjo periudhë fillon nga data e nënshkrimit të kontratës. Përpara skadimit të së drejtës së tërheqjes, e drejta e tërheqjes nuk mund të përdoret në kontratat e shërbimit, shërbimi i të cilave ka filluar me miratimin e konsumatorit. Kostot që rrjedhin nga përdorimi i të drejtës së tërheqjes i përkasin SHITESIT. Me pranimin e kësaj kontrate, BLErësi bie dakord paraprakisht që ai të jetë informuar për të drejtën e tërheqjes.

10.2. Për të shfrytëzuar të drejtën e tërheqjes, është e nevojshme t'i bëhet një njoftim me shkrim shitësit me postë të rekomanduar, faks ose e-mail brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve dhe produkti nuk duhet të përdoret në përputhje me dispozitat e “Produkte që nuk mund të përdoren me të drejtë tërheqjeje”. Nëse kjo e drejtë ushtrohet,

 1. b) Formulari i kthimit,
 2. c) Produktet që do të kthehen duhet të dorëzohen të plota dhe të padëmtuara me kutinë, paketimin dhe aksesorët standardë, nëse ka.
 3. d) SHITETRI është i detyruar t'i kthejë blerësit çmimin total dhe dokumentet që e vënë në borxh BLErësin brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit për tërheqje dhe t'i kthejë mallrat brenda 20 ditëve.
 4. e) Nëse ka një ulje të vlerës së mallit për një arsye që rrjedh nga defekti i BLErësit ose nëse kthimi bëhet i pamundur, BLErësi është i detyruar të kompensojë humbjet e shitësit. Megjithatë, BLErësuesi nuk mban përgjegjësi për ndryshimet dhe përkeqësimet që ndodhin për shkak të përdorimit të duhur të produktit ose produktit brenda të drejtës së tërheqjes.
 5. f) Nëse shuma e limitit të fushatës e rregulluar nga SHITESIT bie nën kufirin për shkak të së drejtës së tërheqjes, shuma e zbritjes së përdorur brenda fushës së fushatës anulohet.
 6. PRODUKTET PA TË DREJTËN E TËRHEQJES

Të brendshme të brendshme, rroba banje dhe funde bikini, produkte make-up, produkte njëpërdorimshe, produkte që janë në rrezik përkeqësimi ose ka gjasa të kalojnë datën e skadencës, të përgatitura sipas kërkesës së BLERËSIT ose nevojave shprehimisht personale. Produkte që nuk janë të përshtatshme për shëndetin dhe higjienën, nëse ambalazhi hapet nga BLErësi pas dorëzimit, produkte që përzihen me produkte të tjera pas dorëzimit dhe që nuk mund të ndahen nga natyra, Mallra që lidhen me revista periodike si gazetat dhe revistat, përveç atyre të parashikuara sipas Marrëveshjes së Abonimit, shërbime ose mallra jo-materiale që i dorëzohen konsumatorit, si dhe regjistrime audio ose video, libra, përmbajtje dixhitale, programe softuerike, pajisje për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave, pajisje kompjuterike, paketim. Nëse hapet nga blerësi, nuk është e mundur të kthehet sipas Rregullores. Gjithashtu, para skadimit të së drejtës së tërheqjes, nuk është e mundur të përdoret e drejta e tërheqjes për shërbimet që fillojnë me miratimin e konsumatorit.

Produktet kozmetike dhe të kujdesit personal, produktet e të brendshmeve, rrobat e banjës, bikini, librat, programet dhe programet e kopjuara, DVD, VCD, CD dhe kaseta, dhe materialet konsumuese (toner, fishek, fjongo, etj.) janë të pahapura, të patestuara, të paprekura për t'u kthyer dhe ato duhet të jenë të papërdorura.

 

 

 1. KUJDESI I PARAKTUAR DHE REZULTATET JURIDIKE

Blerësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të paguajë interes dhe do të jetë përgjegjës ndaj bankës në kuadrin e marrëveshjes së kartës së kreditit ndërmjet bankës dhe bankës, nëse pagesa është bërë në mungesë kur ai/ajo kryen pagesën me kartë Krediti. Në këtë rast, banka mund të kërkojë mjete ligjore; mund të kërkojë shpenzimet dhe tarifat e avokatit që rrjedhin nga BLERËSI dhe, në çdo rast, nëse BLErësi dështon për shkak të borxhit të BLERËSIT, Blerësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të paguajë dëmet dhe humbjet e shkaktuara për shkak të vonesës së ekzekutimit. të borxhit.

 1. GJYKATA E AUTORIZUAR

Ankesat dhe ankesat për mosmarrëveshjet që lindin nga kjo kontratë, problemet e konsumatorit brenda kufijve monetarë të përcaktuar në ligjin e mëposhtëm, ose ku kryhet transaksioni konsumator, do të bëhen në gjykatën e arbitrazhit ose në gjykatën e konsumatorit.

Kjo Marrëveshje është bërë për qëllime komerciale.

 1. VLERSIA

Kur BLErësi kryen pagesën e porosisë së vendosur në Faqe, ai konsiderohet se ka pranuar të gjitha kushtet e kësaj kontrate. SHITESIT eshte i detyruar te beje aranzhimet e nevojshme softuerike, perpara realizimit te porosise, per te marre konfirmimin se kjo kontrate eshte lexuar dhe pranuar nga BLERESI ne faqe.

SHITES:

PRANUESI:

DATA: